Vymáhanie pohľadávok

Pri tejto forme spolupráce naša spoločnosť spravuje a vymáha pohľadávky klienta na základe mandátnej zmluvy v mene klienta a na účet klienta (mandanta) za dojednanú províziu určenú percentom z vymoženej sumy. V rámci uvedenej činnosti spravujeme a deblokujeme tak jednotlivé problematické pohľadávky, ako aj komplexné portfolio pohľadávok mandanta, pričom je možné portfolio pravidelne dopĺňať a aktualizovať.

Výhody:

1. Mandant po celý čas obchodného vzťahu s našou spoločnosťou zostáva majiteľom pohľadávok.

2. Mandant nepodstupuje v súvislosti uzatvorením mandátnej zmluvy žiadne finančné riziko, nakoľko naša provízia je splatná až z reálne vymožených finančných prostriedkov pripísaných na účet mandanta, a to na základe vystavenej faktúry s vyčíslením deblokovaných pohľadávok. Naša spoločnosť nežiada od mandanta úhradu nijakých záloh vopred.

3. Od momentu odovzdania pohľadávok do našej správy odpadajú mandantovi všetky povinnosti súvisiace so správou vlastných pohľadávok, čím dôjde k výrazným finančným a časovým úsporám súvisiacim s odbremenením zamestnancov mandanta od uvedenej činnosti.

4. Správu pohľadávok prevezme vysoko špecializovaná spoločnosť, vďaka čomu je zabezpečená podstatne vyššia efektivita vymáhania a výťažnosť pohľadávok.

5. Na základe našej činnosti dôjde k zlepšeniu platobnej disciplíny odberateľov mandanta, skráteniu doby splatnosti pohľadávok a tým k celkovej optimalizácii cash flow mandanta.

6. Vzhľadom k problematickej situácii v súdnictve, kedy trvanie obchodného sporu bežne presahuje dobu 3-5 rokov, preferujeme mimosúdne riešenie pohľadávok, ktoré je podstatne pružnejšie a časovo menej náročné. Samozrejme, v nevyhnutných prípadoch zabezpečujeme aj súdne vymáhanie s následnou exekúciou majetku dlžníka, ako aj vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.

Výška provízie sa dojednáva pri každom obchodnom prípade individuálne a odvíja sa predovšetkým od náročnosti daného prípadu (bonita dlžníka, zabezpečenie pohľadávky, vek pohľadávky, spornosť pohľadávky), nominálnej hodnoty pohľadávok, veľkosti portfolia pohľadávok, počtu dlžníkov a pod.


Napíšte nám