Odkupovanie pohľadávok

Pri tejto forme spolupráce naša spoločnosť uzatvorí s pôvodným veriteľom zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej prejde vlastníctvo pohľadávok za odplatu – kúpnu cenu vo výške dojednaného percenta z nominálnej hodnoty pohľadávok z ich pôvodného majiteľa (postupcu) na našu spoločnosť (postupníka).

Výhody:

1. Postupca pri uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok (prípadne v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny) obdrží na svoj účet dojednanú kúpnu cenu za pohľadávky, čo má pozitívny vplyv na jeho cash flow.

2. Postupcovi odpadnú povinnosti súvisiace so spravovaním pohľadávok.

3. Odpredajom pohľadávok dôjde u postupcu k očisteniu jeho účtovníctva od problematických pohľadávok.

Výška kúpnej ceny sa dojednáva pri každom obchodnom prípade individuálne a odvíja sa predovšetkým od náročnosti daného prípadu (bonita dlžníka, zabezpečenie pohľadávky, vek pohľadávky, spornosť pohľadávky), nominálnej hodnoty pohľadávok, veľkosti portfolia pohľadávok, počtu dlžníkov a pod.


Napíšte nám